OPPSAL 

SKOLES MUSIKKORPS


Vedtekter


OPPSAL SKOLES MUSIKKORPSSTIFTET 10-09-1956 TILSLUTTET OSLO KRETS AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND (NMF)

VEDTEKTER FOR OPPSAL SKOLES MUSIKKORPS


Ajourført med endringer på årsmøtet 9. mars 2017.


1. ORGANISASJON

Oppsal Skoles Musikkorps er stiftet 10. september 1956 og er en frittstående og selveiende forening. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet til NMF Oslo krets.


2. FORMÅL

Oppsal Skoles Musikkorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for nærmiljøet og medlemmene i korpset.


3. MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer og aldersbestemmelser

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

Musikantene kan være med i korpset til 31.juli det året vedkommende fyller 19 år. Musikantene kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året vedkommende fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.


3.2 Forutsetninger for medlemskap

Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter enn det som er omfattet av korpsets eller skolens aktiviteter må godkjennes av styret.

Styret kan etter skriftlig søknad innvilge inntil ett års permisjon, men det gis ikke fritak fra øvrige forpliktelser overfor korpset.


3.3 Kontingent og rapporteringsplikt

Aktivitetene i korpset følger kalenderåret (korpsåret). Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret. Det er ikke øvelser i skolens ferier.

Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent. Kontingenten innbetales i to rater. Første rate innbetales innen 1. mars og annen rate innbetales innen 1.september. Andre medlemsforpliktelser skal oppfylles innen den frist som er fastsatt av styret. Styret kan, helt eller delvis, dispensere fra kravet om innbetaling av kontingent eller andre medlemsforpliktelser.

Musikkorpset skal innen gjeldende frist, fastsatt av NMF, hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember.


3.4 Foresattes plikter

Medlemmenes foresatte skal sørge for at det økonomiske grunnlaget for korpsets drift ivaretas. Den foresatte plikter å følge opp arbeidsoppgaver som er besluttet utført, og aktivt bidra i arbeidet med å finne nye inntektskilder.


3.5 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut bør gjøre dette på et tidspunkt der dette får minst mulig musikalske konsekvenser for korpsets øvrige medlemmer. Utmelding bør av den grunn fortrinnsvis skje i forbindelse med utløpet av et semester.

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding om dette til musikkorpsets styre. For medlemmer som ikke er fylt 15 år må utmeldingen være skriftlig godkjent av foresatte. Med skriftlig menes f.eks. brev eller e-post.

For utmelding uten økonomiske konsekvenser gjelder følgende frister:

•Før oppstart av vårsemesteret: 1. desember

•Før oppstart av høstsemesteret: 1. juni

Ved utmelding utenfor fristene, er medlemmet forpliktet til å betale kontingent for ett semester framover.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding av korpset.


3.6 Suspensjon og eksklusjon

Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige bestemmelser eller vedtak. Tilsvarende gjelder om medlemmer er til skade for sosiale eller musikalske aktiviteter i korpset.

Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfeller kan årsmøtet vedta eksklusjon. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.


4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet.


4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

Ordinært årsmøte holdes hvert år, senest 15.mars.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av korpsets medlemmer krever det.

Innkallingen sendes ut minimum 6 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.


4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer og deres foresatte, og gjester invitert av styret.

Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

- Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.

- Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

Følgende har tale- og forslagsrett:

- Medlemmer som ikke er fylt 15 år.

Følgende har talerett:

- Representanter fra NMF

- Andre årsmøtet gir talerett

Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 6 uker før det skal avholdes.


 4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Konstituering:

Åpning, navneopprop, godkjenning av innkalling, godkjenning av dagsorden/saksliste, valg av møteledelse, valg av møtesekretærer og valg av protokollunderskrivere.

2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

 

3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

 

4. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.


5. Valg:

Verv i korpsets styre:

•Leder

•Fire eller seks styremedlemmer

Lederen velges for ett år, mens øvrige styremedlemmer velges for ett eller to år på en slik måte at en oppnår best mulig kontinuitet i styret.

Øvrige verv:

•Revisor for ett år.

•To medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.

•Medlemmer til de utvalg og komiteer som styret har nedsatt; og som skal bidra til gjennomføringen av korpsets musikalske og sosiale aktiviteter, og inntektsbringende tiltak.

Den som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villig til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.


5. STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og øvrige styremedlemmer.

I konstituerende styremøte fordeles rollene som nestleder, økonomiansvarlig og sekretær. Ansvar for andre faglige/praktiske ansvarsområder fordeles til øvrige styremedlemmer.


5.2 Fullmakter

Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.

Inntekter settes inn på rentebærende konto.


5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er tilstede. Om styremøtet ikke er fulltallig kan et medlem forlange at saken forelegges et fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.


5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.


5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

tøver daglig personalansvar.


6. VALGKOMITEENS, REVISORS OG SEKRETÆRENS ANSVAR

6.1 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv, slik dette følger av overnevnte punkt 5 på årsmøtets dagsorden.


6.2 Revisor

Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.


6.3 Sekretæren

Sekretæren skal sørge for at alle styrevedtak protokollføres, og at protokollene så snart det lar seg gjøre blir tilgjengelige for styrets medlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.


7.UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.


8.OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto overvåkes av en gruppe bestående av korpsets siste leder, nestleder, økonomiansvarlig og skolens rektor. Ved oppløsning skal instrumentene og andre eiendeler oppbevares på skolen. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendeler kan overføres til NMF i Oslo, musikkskolen, musikkformål i grunnskolen eller annen kvalifisert mottaker, dersom korpset ikke er reorganisert innen 15 år.

Vedtak om utmelding av Norges Musikkorps Forbund må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmeldingen må skje skriftlig og sendes NMF senest 15.november for at utmeldingen skal være gyldig fra neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs ytelser, tilbud og verdier.


9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.


IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 9.mars 2017, og erstatter vedtekter besluttet i årsmøte i 2011.


STIFTET 10-09-1956